Fågelstationer

På Tringas område finns två fågelstationer: Halias i Hangö och Rönnskär i Kyrkslätt.

Om du vill besöka fågelstationerna, kan du ansöka om en passersedel av respektive stationschef. Passersedlar beviljas åt fågelskådare som betalar en överenskommen årsavgift, i den mån det finns plats för övernattning.

Kontaktinformation

Rönnskär: stationchef Samuli Lehikoinen eller Markku Ojala e-mail: ronski.lintuasema(ät)gmail.com

Halias: stationchef Kari Soilevaara, Hanne Kivimäki eller Jari Laitasalo e-mail: halias(ät)tringa.fi

 

HALIAS – Hangö fågelstation

Halias ligger i sydvästspetsen av Hangö udd, några kilometer från stadens centrum men alldeles invid havsbandet. Stationen är belägen på Uddskatans naturskyddsområde, invid en central flyttfågelrutt. För att skåda vandringsfåglar är Halias kanske den bästa lokalen i hela Norden.
Verksamheten på Halias upprätthålls av Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa rf. Stationen grundades i februari 1979. Vårt lands sydligaste fågelstation ligger på sydvästspetsen av Hangö udd, Uddskatan (59˚49’ N, 22˚54’ E), vid kanten av det yttre skärgårdsbältet. Nätfångst av fåglar i ringmärkningssyfte bedrivs på uddens klippor i skyddet av lågvuxna talldungar och buskage. Flyttfågelsträcket observeras från en krigstida rysk eldledningsbunker, från vilken det är god sikt åt alla vädersträck. Också vadarfåglar infångas i katsor på den närbelägna Gåsörsuddens sandrevel.

 

Meddelanden från Hanko Fågelstation

 

Passersedlar

På vägen till Halias passerar man Hangö frihamns område, som är stängt för allmänheten. Därför behöver alla besökare en passerdedel. Passersedlar beviljas av stationschef Petteri Lehikoinen petteri.lehikoinen(ät)helsinki.fi, tel. +358-40-723 3383. Aleksi Lehikoinen ansvarar för stationens forskningsverksamhet och beviljar även vid behov passersedlar. Kontaktuppgifter: aleksi.lehikoinen(ät)helsinki.fi, tel. +358-45-1375 732. Alla övernattare skall betala en årsavgift á 20 euro oberoende av vistelsens längd. Frivilligt bidrag för endagsbesökare är 5 euro. Beloppen kan betalas direkt på fågelstationens konto: Nordea 101430-205266.

 

Observation, rutiner och hur man rör sig på Halias

Alla besökande observatörer deltar i den standardiserade fyra timmar långa observationen av flyttfågelsträcket, med start i gryningen. Observationen sker på den krigstida ryska bunkern som finns på uddens mitt. Under högsäsongen strävar man efter att fortsätta observationen hela dagen. Även antalet rastande fåglar på Gåsörsudden bokförs dagligen. Ringmärkning bedrivs med 12 nät på standardiserade plaster, och på hösten används även speciella nät för ringmärkning av rovfåglar, speciellt sparvhök. En årsrapport av stationens verkasmhet publiceras årligen i föreningens tidskrift Tringa.
Halias är beläget på det fredade naturskyddområdet Uddskatan, där landstigningsförbud råder året om. Det är tillåtet att gå endast längs utmärkta stigar. För att trygga stationens verksamhet är det nödvändigt att alla besökare följer ovannämnda påbud och därutöver fågelstationens interna instrukioner.

 

Fågelåret på Halias

Halias är känt först och främst för den livliga höstsäsongen, då vandringsfåglar (mesar, nötkråkor mfl.) är i rörelse. Men också sjöfåglar, tranor, vadare och rovfåglar kan ses i större antal. Så länge havet är isfritt finns det alltid någonting att se på Halias.
Höstsäsongen inleds i slutet av juli och pågår utan avbrott ända till början av november. Till de dagliga rutinerna hör ringmärkning av fåglar, flyttfågelobservation och taxering av rastande fåglar. Alla observationer bokförs noggrant. På hösten utgör flyttfågelobservation och ringmärkning lika viktiga delar av observationsmaterialet. Sammanlagt ringmärks ca. 10 000 fåglar årligen på Halias, av vilka de flesta är mesar. Högsäsongen för ringmärkning är från medlet av juli till början av november.
På våren samlar inte Uddskatan rastande småfåglar i lika hög grad, ringmärkning bedrivs därför inte i större utsträckning. På våren är observationen av det synliga fågelsträcket tyngdpunkten av stationens verksamhet. I månadsskiftet mars-april ses t.ex. tusentals ejdrar sträcka forbi, bland dem enstaka exemplar av praktejder. Redan i maj observeras de första höstflyttarna, då hannar av storskrake, knipa, ejder och gräsand börjar dra västerut till sina ruggningsområden.

 

Rariteter

Flera rariteter återfinns bland de mer än 290 fågelarter som observerats på Halias. På våren har bla. snögås, stäpphök, biätare, rostgumpssvala och rödpannad törnskata observerats.
På sommaren är den kentska tärnan numera en årlig besökare på stationen. Också t.ex. vaktel och forsärla har observerats under sommarmånaderna.
Under höstsässongen har flera mycket sällsynta arter observerats under årens lopp, bland dem bronsibis, ormörn, brednäbbad simsnäppa, korttålärka, sibirisk järnsparv, sydnäktergal, svartfläckig bruntrast, brunsångare, videsångare och rosenstare.
På vintern förblir havsområdet på Halias längre isfritt än något annat ställe på Tringas område, och så länge det finns öppet vatten dröjer knölsvanarna och flera andra sjöfåglar kvar. Det kan nämnas att också den sällsynta jaktfalken har observerats ett par gånger på Halias vintertid.

Jaa tämä juttu:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone