Hangon lintuaseman pitkäaikaisaineisto – Långtidsdata från Hangö Fågelstation

Data på svenska

Data in English

 

Ohjeet Haliaksen aineiston käyttöön

Aineiston käyttö ja siihen viittaaminen

Lintuaseman aineistosta on avoimesti ladattavissa päiväkohtaiset lajisummat aseman toiminnan alusta vuonna 1979 lähtien eri havainnointitavoittain: (i) paikalliset, (ii) muuttavat, (iii) vakiohavainnoinnin aikana muuttavat, (iv) lisäalueen paikalliset sekä (v) yömuuttavat. Aineisto on zip-tiedostossa, ja sen voi ladata alla olevasta linkistä lisenssin CC BY mukaisesti (versio 4.0). Aineistoon tulee viitata seuraavasti:

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry (2018) Hangon lintuaseman aineisto: päiväsummat (versio 1.1). Ladattu osoitteesta http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/haliasdata <Päivä-Kuukausi-Vuosi>.

Aineistonkeruumenetelmät on kuvattu mm. julkaisussa Lehikoinen & Vähätalo (2000) ja Vähätalo ym. (2004). Aineiston tarjoaja ei ota vastuuta aineiston analysoinnista ja tulkinnasta tai mahdollisista aineistossa olevista tallennusvirheistä. Aineiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen halias@tringa.fi. Mikäli aineistosta tuotetaan julkaisu, pyydämme kiittämään siinä satoja vapaaehtoisia lintuharrastajia, jotka ovat keränneet aineiston. Lisäksi pyydämme lähettämään julkaisusta kopion pdf-muodossa em. osoitteeseen tai postitse Tringa ry, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Aineistoversio 1.1 kattaa havainnot 31.12.2017 asti, ja tiedostoa tullaan päivittämään uudella aineistolla noin vuoden välein.

Suomen kulttuurirahasto on tukenut lintuaseman aineiston keruuta, josta lämmin kiitos!

Aineiston sisältö

Zip-tiedostossa oleva aineisto sisältää kolme tiedostoa: i) Lyhyet ohjeet aineiston rakenteesta ja käytöstä (sama teksti kuin verkkosivuilla), ii) Varsinainen aineistotiedosto csv-muodossa ja iii) R-ohjelman koodi, jolla voi nopeasti visualisoida lajikohtaisia vuodenaikaisia esiintymisiä. Aineistoa voi selailla esimerkiksi excelissä ilman R-ohjelmaa. Ilmaisen R-ohjelman voi ladata osoitteesta https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ ja RStudion https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Lataa aineisto tästä 

Aineistotiedostossa on yhteensä 15 saraketta:

(1) [FIN_name] Lajin tai lajiryhmän suomenkielinen nimi

(2) [SWE_name] Lajin tai lajiryhmän ruotsinkielinen nimi

(3) [ENG_name] Lajin tai lajiryhmän englanninkielinen nimi

(4) [Sci_name] Lajin tai lajiryhmän tieteellinen nimi

(5) [Species_Abb] Lajin tai lajiryhmän lyhenne

(6) [Species_code] Lajin tai lajiryhmän numero

(7) [Date] Päivämäärä muodossa PÄIVÄ.KUUKAUSI.VUOSI

(8) [Day-of-Year] Ns. Juliaaninen päivämäärä eli kuinka mones päivä kuluvana vuonna. 1.1. = 1, 2.1. = 2, jne. Karkausvuosina 31.12. = 366, muuten 365.

(9) [Year] Havaintopäivän vuosiluku.

(10) [Local] Havaittujen paikallisten lintujen lukumäärä kyseiseltä päivämäärältä. Kyyhkyillä, käillä, pöllöillä, kehrääjillä, kirskujilla, säihkylinnuilla, tikoilla ja varpuslinnuilla määrät tarkoittavat lukumäärää, joka on havaittu niemen kärjessä olevalta ydinalueelta asemarakennuksen lähettyviltä. Muilla lajeilla (vesi- ja rantalinnut, petolinnut) sarakkeen luku kuvaa koko seuranta-alueella havaittujen yksilöiden määrää mukaan lukien Gåsörsuddenilta havaitut linnut.

(11) [Migr] Koko päivän aikana muutolla havaittujen lintujen lukumäärä poislukien yömuuttajat.

(12) [Stand] Vakioidulla muutonhavainnointijaksolla havaitut muuttajat. Vakiohavainnointi alkaa auringonnoususta ja kestää 1.4.–1.11. välisenä aikana neljä tuntia, muina aikoina kaksi tuntia. Huomaa, että vakiota ei ole suoritettu kaikkina havaintopäivinä, joten nolla-arvo ei välttämättä tarkoita, että vakio on suoritettu ja yhtään lintua ei ole havaittu.

(13) [Additional] Aseman ydinalueen ulkopuolella (ns. lisäalue, joka sisältää mm. Gåsörsuddenin) havaittujen yksilöiden lukumääriä kyyhkyjen, käkien, pöllöjen, kehrääjien, kirskujien, säihkylintujen, tikkojen ja varpuslintujen osalta. Mikäli lajia ei ole havaittu ydinalueella (ks. kohta 9 [Local]), mutta laji on havaittu lisäalueella, lukumäärä on kirjattu. Lukumäärä on voitu kirjata lisäalueelta myös tilanteessa, jossa laji on havaittu ydinalueella, mutta lisäalueen havaintomäärä on huomattavan suuri (esimerkiksi muuton huippu tai yleisesti harvalukuinen laji). Tämän sarakkeen tiedot ovat luonteeltaan satunnaishavaintoja, joiden käyttöä ei suositella analyyseissä ilman tarkkaa harkintaa.

(14) [Observed] Etenkin aseman alkuaikoina joidenkin lajien paikallislukumäärää ei välttämättä ole kirjattu, vaikka laji on havaittu kyseisenä päivänä (ns. + merkintä). Mikäli laji on havaittu paikallisena, mutta lukumäärää ei ole laskettu, saa tämä sarake arvon TRUE. Mikäli lajin paikallisten lukumäärä on puolestaan kirjattu (vaikka se olisi 0) saa sarake arvon FALSE.

(15) [Night_migr] Satunnaisia yömuuttavien lajien havaintomääriä. Olennainen etenkin kaulushaikaralle, jolla valtaosa havainnoista on öiseen aikaan muuttavia yksilöitä.

Tyypillisiä esimerkkejä julkaisuja, joissa aineistoa on käytetty tieteellisessä tarkoituksessa:

Aseman julkaisuluettelo: http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/julkaisut/):

Lehikoinen, A. 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. — PLoS ONE 6(5): e20001.

Lehikoinen, A. & Jaatinen, K. 2012: Delayed autumn migration in Northern European waterfowl. — Journal of Ornithology 153: 563–570.

Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2000: Lintujen muuton ajoittuminen Hangon lintuasemalla vuosina 1979–1999. — Tringa 27: 150–227.

Lindén, A., Meller, K., Knape, J. 2017: An empirical comparison of models for the phenology of bird migration. — Journal of Avian Biology 48: 255–265.

Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T., Väisänen, R. A. 2011: Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker – joint effects of density and cone crops. — Oikos 120: 1065–1075.

Vähätalo, A. V., Rainio, K., Lehikoinen, A. & Lehikoinen, E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. — Journal of Avian Biology 35: 210–216.

Anvisningar för bruk av data från Hangö fågelstation

Användarvillkor och hänvisning

Dagliga observerade antal fåglar på Hangö fågelstation från och med 1979 kan nerladdas specifikt för (i) stationära fåglar, (ii) flyttande fåglar, (iii) flyttande fåglar under den standardiserade taxeringen, (iv) stationära fåglar observerade i stationens närområde, samt (v) nattflyttande fåglar. Datafilen är lagrad i ett zip-arkiv och kan fritt användas enligt licenserna för öppen data-användning (CC BYm version 4.0). Vid användning av data bör följande källa återges:

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf (2018) Dataset från Hangö fågelstation: dagliga totalantal (version 1.1). Nedladdad från http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/haliasdata<Dag-Månad-År>.

Metoderna för datainsamling har bland annat beskrivits i Lehikoinen & Vähätalo (2000) samt Vähätalo m.fl. (2004) (på finska med engelska sammandrag). Materialleverantören tar inte ansvar för sättet på vilket materialet analyseras eller tolkas, eller för möjliga felaktigheter i ursprungsmaterialet. Frågor som gäller bruk av data kan riktas till e-postadressen halias@tringa.fi. Ifall materialet utnyttjas för vetenskapliga publikationer ber vi att de hundratal frivilliga personer som insamlat alla data tackas kollektivt i artikeln. Vi önskar dessutom att en pdf-kopia av artikeln skickas till adressen ovan eller som särtryck till adressen Tringa rf, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsingfors. Materialet (version 1.1) innefattar alla observationer fram till den 31 december 2017, och uppdateras med nya observationer ungefär en gång om året.

Materialets innehåll

Materialet innehåller tre datafiler: i) sammanfattning av användningsdirektiv, ii) datafilen i csv-format, samt iii) ett skript för programvaran R (https://cran.r-project.org/) för att åskådliggöra årsvisa observationer för alla fågelarter observerade på fågelstationen. Man kan även bläddra i materialet t.ex. i MS Excel. Programvaran R finns tillgängligt på https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ och RStudion https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Ladda datafilen

Materialet innefattar följande 15 kolumner:

(1) [FIN_name] Namnet på arten eller artgruppen på finska

(2) [SWE_name] Namnet på arten eller artgruppen på svenska

(3) [ENG_name] Namnet på arten eller artgruppen på engelska

(4) [Sci_name] Artens eller artgruppens vetenskapliga namn

(5) [Species_Abb] Artens eller artgruppens vetenskapliga namnförkortning

(6) [Species_code] Artens eller artgruppens numeriska kod

(7) [Date] Observationsdatum enligt DAG.MÅNAD.ÅR

(8) [Day-of-Year] Det julianska datumet angett som en siffra mellan 1 och 366, där 1=1.1., 2.1.=2 osv. Under skottår är 31.12. = 366, i övrigt 365.

(9) [Year] Årtal.

(10) [Local] Antal observerade stationära fåglar. Gällande duvor, gökar, ugglor, nattskärror, seglare, praktfåglar, hackspettar och tättingar anger summan antalet observerade fåglar på det egentliga stationsområdet. För övriga arter anger summan det totala antalet observerade fåglar i hela området, innefattande fåglar observerade vid Gåsörsudden.

(11) [Migr] Antal observerade flyttande fåglar, uteslutet nattflyttande fåglar.

(12) [Stand] Antal fåglar observerade under den standardiserade flyttfågeltaxeringen. Den standardiserade flyttfågeltaxeringen börjar vid soluppgången och slutar fyra timmar senare under 1.4. –1.11., och två timmar senare under den övriga tiden.

(13) [Additional] Antal stationära fåglar utanför fågelstationens egentliga område (gäller duvor, gökar, ugglor, nattskärror, seglare, praktfåglar, hackspettar och tättingar). Ifall arten observerades inom hela inventeringsområdet men inte inom det egentliga stationsområdet under ifrågavarande dag (se punkt (9) ovan) noterades antalet observerade stationära fåglar inom hela inventeringsområdet. Ifall oväntat stora antal fåglar observerats utanför det egentliga stationsområdet har även dessa i vissa fall bokförts under denna kolumn. Framför allt har denna bokföring tillämpats gällande fåtaliga arter samt för vanligare arter under den mest intensiva sträckningsperioden. Eftersom observationerna som bokförts under denna kolumn är baserade på icke-standardiserade metoder rekommenderar vi att dessa inte används i analyser utan noggrant övervägande.

(14) [Observed] Framför allt under de första åren då stationen var aktiv noterades observerade stationära fåglar enbart som ’observerade’ utan antalsestimat. Ifall ifrågavarande art observerats utan att antalet individer har noterats återges detta som ’TRUE’ i denna kolumn. Ifall antalet individer har noterats (även 0 observerade individer) har detta angetts som ’FALSE’ i denna kolumn.

(15) [Night_migr] Sporadiskt observerade nattflyttande fåglar. Denna kolumn är relevant framför allt gällande rördrom, för vilken de flesta observationerna gäller nattflyttande individer.

 

Kort lista med typiska exempel där dessa data har använts i vetenskapligt syfte:

Fågelstationens publikationslista: http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/julkaisut/

Lehikoinen, A. 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. — PLoS ONE 6(5): e20001.

Lehikoinen, A. & Jaatinen, K. 2012: Delayed autumn migration in Northern European waterfowl. — Journal of Ornithology 153: 563–570.

Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2000: Lintujen muuton ajoittuminen Hangon lintuasemalla vuosina 1979–1999. — Tringa 27: 150–227.

Lindén, A., Meller, K., Knape, J. 2017: An empirical comparison of models for the phenology of bird migration. — Journal of Avian Biology 48: 255–265.

Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T., Väisänen, R. A. 2011: Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker – joint effects of density and cone crops. — Oikos 120: 1065–1075.

Vähätalo, A. V., Rainio, K., Lehikoinen, A. & Lehikoinen, E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. — Journal of Avian Biology 35: 210–216.

 

 

Jaa tämä juttu:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email